INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

przez firmę Panorama Radosław Oleszczuk
Okuninka VIII-12, 22-200 Włodawa

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) niniejszym pragniemy poinformować Panią/Pana o zagadnieniach dotyczących przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z naszych usług.

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Panorama Radosław Oleszczuk, Okuninka VIII-12, 22-200 Włodawa.

Nasze dane kontaktowe to: 

 1. adres e-mail: recepcja@panoramaokuninka.pl 
 1. adres do korespondencji: recepcja@panoramaokuninka.plOkuninka VIII-12, 22-200 Włodawa 
 1. tel.082 571-70-25

Pani/Pana dane osobowe pozyskujemy 

 • bezpośrednio od Pani/Pana w związku z realizacją usługi hotelowej lub innej usługi realizowanej przez administratora 
 • zawarcia przez Panią/Pana innych umów z administratorem 
 • w przypadku dokonania rezerwacji przez Panią/Pana przez organizatora imprezy czy zewnętrznego operatora ( booking.com, HRS, itp.) od tego operatora lub organizatora 
 • poprzez istnienie monitoringu wizyjnego w hotelu i przed hotelem- budynek położony w Okunince VIII-12, 22-200 Włodawa

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

 • zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usługi hotelarskiej z Panią/Panem   (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b RODO) oraz realizacji innych usług świadczonych przez administratora, 
 • obowiązku prowadzenia rachunkowości (np. wystawianie dokumentów sprzedaży, sprawozdawczość do organów skarbowych) (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. c RODO) 
 • wykonania ciążących na nas innych obowiązków prawnych (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. c RODO) 
 • zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń,(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 
 • marketingu usług własnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – jeżeli na Pani/Pana skrzynkę mailową lub telefonicznie to po uprzednim udzieleniu zgody przez Panią/Pana (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. a RODO)   
 • przetwarzania danych osobowych gromadzonych przez monitoring hotelowy (obejmujący recepcję, restaurację, salę konferencyjną, korytarze oraz parking przed budynkiem oraz wejścia do budynku) w celu zapewnienia bezpieczeństwa gościom hotelowym i innym osobom przebywającym na terenie lokalu oraz ochrony mienia (art.6 ust.1 lit.f)

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane: 

 • podmiotom świadczącym na rzecz administratora usługi finansowo- księgowe, 
 • innym podmiotom w celu pełnienia funkcji lub wykonania funkcji w naszym imieniu takich jak hosting witryny internetowej czy restauracja w naszym hotelu, 
 • podmiotom działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usunięcia awarii,  
 • organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa – dane te mogą zostać udostępnione bez Pani/Pana wiedzy oraz zgody.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a w przypadku danych podanych fakultatywnie – do czasu wycofania zgody, lecz nie dłużej niż przez okres trwania umowy. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości. 

W zakresie, w jakim dane przetwarzane są w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych, będą one przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania. 

Dane pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez okres 14 dni, po tym okresie pliki są nadpisywane kolejnym nagraniem.

 

PRAWA OSOBY KTÓREJ DANE DOTYCZĄ 

 • każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych administratora prosimy o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną, 
 • przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania(poprawienia), usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, 
 • przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 
 • ponadto, pragniemy poinformować Panią/Pana, że Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, nie będą też przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane przez administratora w celu zawarcia i wykonania umowy, z wyjątkiem danych osobowych, oznaczonych jako fakultatywne, których podanie jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez administratora jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy .